Wygrany przetarg na projekt przebudowy zajezdni tramwajowej

Wygraliśmy przetarg na: Projekt przebudowy zajezdni tramwajowej Golęcin w Szczecinie wraz z układem drogowym.

W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji umożliwiającej budowę nowego

budynku administracyjno – biurowego, przebudowę istniejących obiektów kubaturowych, w

tym podstacji trakcyjnej wraz z wymianą kompletnego wyposażenia w urządzenia

elektroenergetyczne, przebudowę i rozbudowę o nowe tory układu torowego z siecią trakcyjną

na zajezdni, rozbudowę i przebudowę ul. Wiszesława w Szczecinie przed zajezdnią zakładająca

wybudowanie pętli objazdowej obejmującej obszar torowiska, jezdni oraz chodników zgodnie

z koncepcją i dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu TS sp. z o.o. Dokumentacja

projektowa musi uwzględniać budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej i nadziemnej

wskazaną w uzyskanych wytycznych, warunkach, opiniach, a także usunięcie wszelkich

kolizji.

Prace nad zadaniem rozpoczną się jeszcze w 2016 roku.

 

Dokumentacja projektowa obejmie

Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót, Kosztorysy inwestorskie,

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w następujących

branżach:

1) drogowa,

2) drogowa – torowisko tramwajowe

3) sieci elektroenergetyczne

4) elektroenergetyczna – sieć elektrotrakcyjna,

5) oświetlenie, w tym: ulic, wiat przystankowych, zasilania energetycznego automatów

biletowych, tablic, informacji pasażerskich, monitoringu miejskiego

6) kanalizacja deszczowa,

7) kanalizacja technologiczna,

8) zieleń i mała architektura (w tym inwentaryzacja istniejącej zieleni, plan wycinek,

plan nasadzeń),

9) sygnalizacja świetlna: część drogowa, część elektryczna,

10) stała organizacja ruchu dla każdego etapu realizacyjnego,

11) konstrukcyjna i architektoniczna, w tym wiaty peronowe,

12) usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,

13) inwentaryzacja stanu istniejącego i kolizji obiektów, zagospodarowania terenu,

14) projekt rozbiórek i wyburzeń,

15) ekspertyzy stanu istniejącego obiektów

16) geodezyjna (mapa do celów projektowych z wykonanymi pomiarami

wysokościowymi w pełnych przekrojach istniejącej ulicy co 25m oraz dodatkowo w

miejscach charakterystycznych)

17) opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (w tym badania gruntowo-wodne)

18) opracowanie terenowo – prawne, w tym projekty podziału nieruchomości (w razie

potrzeb)

Niniejsza strona internetowa (witryna) ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ¹ Kodeksu cywilnego.